Tag

Flakturm IV

Rot und Grau, Flakturm IV, Hamburg.